ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กส.๐๗
ชื่อโครงการ Social Award
ระยะเวลาโครงการ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทัศน์ คำเอี่ยมเอก(ประธาน)
นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน(รองประธาน)
นายอิทธิเดช น้อยไม้(กรรมการ)
นายศุภชัย สมนวล(กรรมการ)
นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์(กรรมการ)
นายฉลอง แสนโคก(กรรมการ)
นางทิพยาภา มานะสม(กรรมการ)
นางสาวสาวิตรี เจาะสุนทร(กรรมการ)
นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี(กรรมการ)
นางสาวอธิพร มากพูน(กรรมการ)
นายปราโมทย์ อาจวิชัย(กรรมการ)
นายธราพงษ์ การกระโทก(กรรมการ)
นายศักดิ์ดา ทองโสภณ(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ของรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล (ม.ต้นและม.ปลายระดับละ 2 รางวัล) (2,000)
   2. ค่าถ่ายเอกสารและปริ้นต์สี (500)
   3. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม (500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 40
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
2. ผลการแข่งขัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ จำนวนและรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศ
สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ