ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.29
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6
ระยะเวลาโครงการ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์(ประธาน)
นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารว่างนักเรียน 3๐ บาท X๒ มื้อ X ๑๓๒ คน (7,920)
   2. ค่าอาหารว่างอาจารย์ 3๐ บาท X๒ มื้อ X ๓๐ คน (1,800)
   3. ค่าอาหารว่างนิสิต 3๐ บาท X๒ มื้อ X ๔ คน (240)
   4. ค่าอาหารมื้อกลางวันนักเรียน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ คนละ ๘๕ บาท จำนวน ๑๓๒ คน (11,220)
   5. ค่าอาหารมื้อกลางวันอาจารย์ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ คนละ ๘๕ บาท จำนวน ๑๕ คน (1,275)
   6. ค่าอาหารมื้อกลางวันนิสิต วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ คนละ ๘๕ บาท จำนวน ๔ คน (340)
   7. ค่าจ้างทำบายศรีสู่ขวัญ (10,000)
   8. ค่าพวงมาลัยกรข้อมือ (1,000)
   9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (1,085)
   10. ค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลา จำนวน 2 คนๆละ 420 บาท (840)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือและกิจกรรม “ภาพความประทับใจในรั้วเทา-ทอง” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. นักเรียนเข้ารว่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกษตรพอเพียง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ โครงการอนุมัติ
รายละเอียอดกิจกรรม
ใบลงทะเบียนนักเรียน
ใบลงทะเบียนอาจารย์
ใบลงทะเบียนนิสิต
แบบประเมินและสรุปผลโครงการ
ภาพกิจกรรม
กำหนดการที่เปลี่ยนแปลง
แต่งตั้งคำสั่งกรรมการ