ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.28
ชื่อโครงการ โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (จำนวน 30 ห้อง) (30,000)
   2. ค่าของรางวัลการประกวดกิจกรรมโรงเรียนในฝัน (20,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. ผลงานกิจกรรมโรงเรียนในฝันหัวข้อ "สาธิตอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร" หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ สำเนาโครงการอนุมัติ
แบบประเมิน
ภาพกิจกรรมตักบาตร
ภาพกิจกรรมโรงเรียนในฝัน
รายละเอียดกิจกรรม
ใบลงทะเบียนรายชื่อนักเรียน
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ