ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.30
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ระยะเวลาโครงการ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร(ประธาน)
ผศ.พัดชา กวางทอง(รองประธาน)
นางสาวขวัญตา บุญจันทร์(รองประธาน)
นางสาวทรงศรี สารภูษิต(รองประธาน)
นางอรวรรณ รักนาย(รองประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าหนังสือประกอบกิจกรรมสวดมนต์และนิทานคุณธรรม (4,000)
   2. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์และนิทานคุณธรรม (5,000)
   3. กิจกรรมเส้นทางธรรมครั้งที่1 ค่าอุปกรณ์ (1,200)
   4. ถุงกระสอบใส่อาหารแห้งถวายวัด (1,000)
   5. กิจกรรมเส้นทางธรรมครั้งที่2ค่าอุปกรณ์ (1,200)
   6. ค่าแผ่นสติกเกอร์รณรงค์กิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (8,000)
   7. ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาศาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (4,000)
   8. ค่าอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (4,000)
   9. ค่าของรางวัลกิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (3,000)
   10. ค่าไม้กวาด90อัน (4,950)
   11. ไม้ถูพื้น (7,200)
   12. ค่าท่โกยผงพลาสติก 10อัน (550)
   13. ค่าผ้าเช็ดโต๊ะ (2,400)
   14. ค่าถังน้ำขนาดใหญ่ (2,910)
   15. แปรงลบกระดาน (540)
   16. ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมสวดมนต์และนิทานคุณธรรม (1,000)
   17. ค่าอุปกรณ์กิจกรรมห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ (1,500)
   18. ค่าของรางวัลประจำเดือนกิจกรรมห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ (1,700)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกความมีระเบียบวินัยรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หน่วยนับ : 90 ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. 2. เพื่อสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดีในการรักษาความสะอาดให้แก่นักเรียน หน่วยนับ : 90 ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
แบบประเมินโครงการ