ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.26
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1.ค่าอาหารว่างนักเรียนจำนวน 141 คนX30 บาทX2มื้อ (8,460)
   2. วันที่ 22 พ.ย. 62 ค่าอาารว่าง 20 คนX 30 บาท (600)
   3. 3. ค่าอาหารว่าง วันที่ 15 พ.ย. 62จำนวน 20 คน X 30 บาท (600)
   4. 4. ค่าปลอกแขนจำนวน 100 ชิ้น (2,340)
   5. 5. ค่าของทีระลึกวิทยากร 10 ท่าน (6,000)
   6. 6. ค่าอุปกรณ์เป็นเงิน (1,000)
   7. 7. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นภาวะผู้นำและมีภาวะผู้นำของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน :
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นภาวะผู้นำและมีภาวะผ้นำของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน :
เอกสารแนบ โครงการ
ใบลงทะเบียน