ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวท. 02
ชื่อโครงการ New Foreign Staff Orientation
ระยะเวลาโครงการ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอุมา เสือนาค(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ (660)
   2. ค่าเอกสารคู่มือ ๒๒ เล่ม (1,100)
   3. ค่ากระดาษ A4 2 รีม (240)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. บุคคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพญ" มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยนับ : คะแนน ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
2. บุคลากรรู้ถึงกฏระเบียบข้อบังคับในการปฎิบัติงานสวัสดิการตลอดจนความก้าวหน้าของตนเอง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 95
3. บุคลากรใหม่ใหม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่การปฎิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
701 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ปฐมนิเทศบุคลา.pdf
ใบลงทะเบียน