ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวท 03
ชื่อโครงการ Classroom Research Training for foreign Staff
ระยะเวลาโครงการ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอุมา เสือนาค นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ (1,770)
   2. ค่าเอกสารคู่มือ ๓๐ เล่ม (1,770)
   3. ค่าปากกา (338)
   4. ค่ากระดาษ A4 2 รีม (240)
   5. ค่าของที่ระลึกวิทยากร (500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน หน่วยนับ : คะแนน ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 91
2. ผู้รับการอบรมสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาที่พบในชั้นเรียนและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียนได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 12.25
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ผลการวิจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 12.25
เอกสารแนบ ใบลงทะเบียน
ใบอนุมัติโครงการ
คำสั่งโครงการ