ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.01
ชื่อโครงการ โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระยะเวลาโครงการ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (8,580)
   2. ค่าอาหารอาจารย์ 1 มื้อ (1,000)
   3. ค่าอาหารนักเรียน 1 มื้อ (13,800)
   4. ค่าอาหารนิสิต 1 มื้อ (50)
   5. ค่าอาหารว่างนักเรียน 2มื้อ (16,560)
   6. ค่าอาหารว่างอาจารย์ 2 มื้อ (1,200)
   7. ค่าอาหารว่างนิสิต 2 มื้อ (60)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (150)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฐานหา RC หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 276 ผลการประเมิน : 276
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 276 ผลการประเมิน : 276
เอกสารแนบ โครงการอนุมัติ