ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ. 03
ชื่อโครงการ โครงการค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระยะเวลาโครงการ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ, นางสาวสายชล อาษากิจ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหารนักเรียน 1 มื้อ (18,240)
   2. ค่าอาหารอาจารย์ 1 มื้อ (1,240)
   3. ค่าอาหารนิสิต 1 มื้อ (40)
   4. ค่าอาหารว่างนักเรียน (22,800)
   5. ค่าอาหารว่างอาจารย์ (1,550)
   6. ค่าอาหารว่างนิสิต (50)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (24,480)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฐานฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 94.32
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฐานฝึกกฎ ระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 94.32
3. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฐานที่แสดงถึงความรัก ความสามัคคีในการทำงาน เป็นหมู่คณะและเกิดความสนุกสนาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 94.32
4. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
แผนผังฐานกิจกรรม
ใบบันทึกการเข้าฐานกิจกรรม
สรุปผลคะแนนการเข้าฐานกิจกรรม
ใบลงทะเบียนที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ประมวลภาพโครงการ
รายละเอียดกิจกรรมที่ระบุกิจกรรม