ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.17
ชื่อโครงการ Survival Skills Camping
ระยะเวลาโครงการ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมงคล พลเยี่ยม(ประธาน)
นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ(รองประธาน)
นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ(กรรมการและเลขานุการ)
นางสาวเจนีวา ชัยภักดี(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
นายตะวัน ชนะอุดม(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม (10,000)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน คนละ 30 บาท/มื้อ จำนวน 120 คน (7,200)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับครู (200)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน คนละ 150 บาท/มื้อ จำนวน 120 คน (18,000)
   2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ คนละ 150 บาท/มื้อ จำนวน 12 คน (1,800)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับครู (520)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
3. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเกิดทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำไปประยุกต์ใช้ได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
3. นักเรียนนำทัักษะและกระบวนการที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
4. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ
สำเนาคำสั่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ