ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ05
ชื่อโครงการ กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ
ระยะเวลาโครงการ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์นัตยา ทองคง(ประธาน)
นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์(รองประธาน)
นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. วัสดุอุปกรณ์ในการแต่งซุ้มสีเดินขบวนและพิธีเปิด (4,600)
   2. ค่าซุ้มลูกโป่งพิธีเปิดโครงการ (6,000)
   3. ค่าถ่ายเอกสาร 1000 แผ่นๆละ 0.5 บาท (500)
   4. ค่าเหรียญรางวัล 360 เหรียญๆละ 30 บาท (10,800)
   5. ค่าถ้วยรางวัลจำนวน 2 ถ้วย ถ้วยละ 800 บาท (1,600)
   6. ค่าเสื้อกีฬาสำหรับ จำนวน 360 ตัวๆ ละ 120 บาท (43,200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. ระดับปฐมวัย 2.6 : มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
4. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
5. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 65
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
2. นักเรียนรู้กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
3. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ อนุมัติโคงการ
ภาพกิจกรรม
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
คำสั่ง
กำหนดการ
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
ใบลงทะเบียน
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินโครงการ
กติกาการแข่งขัน
รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภท
รายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภท
แบบสังเกต
สรุปผลแบบสังเกต