ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.19
ชื่อโครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ระยะเวลาโครงการ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉลอง แสนโคก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าโล่เด็กดี 2 โล่ ๆ ละ 2,000 บาท (4,000)
   2. ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่มประชุมเตรียมงาน สรุปงาน (1,500)
   3. ค่าเสื้อสามารถ จำนวน 13 ตัว ๆ ละ ๑,5๐๐ บาท (19,500)
   4. ค่าปัจจัยถวายพระ จำนวน 9 รูป ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   5. ค่าดอกไม้ถวายพระ จำนวน 9 ช่อ ๆ ละ 60 บาท (540)
   6. ค่าอาหารเช้าเลี้ยงรับรองพระภิกษุและบุคลากร จำนวน ๒๐๐ คน คนละ ๖๐ บาท (12,000)
   7. ค่าอาหารปิ่นโต จำนวน ๙ ชุด ๆ ละ ๔๐๐ บาท (3,600)
   8. ค่าเครื่องไทยธรรม จำนวน ๙ ชุด ๆ ละ 4๐๐ บาท (3,600)
   9. ค่าเช่าเครื่องเสียงและไฟ (10,000)
   10. ค่าเช่าเครื่องดนตรี (10,000)
   11. ค่าเช่าชุดและแต่งหน้าสำหรับการแสดง จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท (10,000)
   12. ค่าป้ายไวนิลโครงการ (5,000)
   13. ค่าของรางวัลสำหรับกิจกรรมประกวด (10,000)
   14. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีวางพวงมาลัย (1,500)
   15. ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงาน/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (5,160)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1.การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประเพณี 2.การแสดงดนตรีและการเต้นของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการสถาปนา63-อนุมัติ.pdf
047 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2563.pdf
หนังสือเชิญประชุมเตรียมงานสถาปนา 21-01-63.pdf
รายชื่อนักเรียนที่ส่งเสนอเพื่อได้รับเสื้อสามารถ เพื่อมอบให้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ.pdf