ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.34
ชื่อโครงการ ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562
ระยะเวลาโครงการ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ดา ทองโสภณ(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าป่้ายโครงการ (500)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดสาธิตพอเพียง หน่วยนับ : ร้าน ค่าเป้าหมาย : 15 ผลการประเมิน : 15
2. นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดสาธิตพอเพียง หน่วยนับ : ร้าน ค่าเป้าหมาย : 15 ผลการประเมิน : 15
3. สมุดบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของร้านที่ร่วมโครงการ หน่วยนับ : เล่ม ค่าเป้าหมาย : 15 ผลการประเมิน : 15
เอกสารแนบ โครงการตลาดนัดสาธิตพอเพียง 62-อนุมัติ.pdf