ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.14
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
ระยะเวลาโครงการ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมภพ จันทร์เงิน(ประธาน)
นางสาวนัตยา ทองคง(รองประธาน)
นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1.ค่าชุดกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเสื้อกีฬา (8,000)
   2. 2.ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรม (10,000)
   3. 3.ค่าวิทยากรและผู้ฝึกสอนกีฬา (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 10 ผลการประเมิน : 12.27
เอกสารแนบ หนังสือขออนุมัติโครงการ
เอกสารรายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาข้าวหลามเกมส์ครั้งที่ 14
กำหนดการโครงการส่งเสริมการแข่งขันฯ.docx
หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาข้าวหลามเกมส์ครั้งที่ 14.docx
กำหนดการการแข่งขันกีฬาข้าวหลามเกมสืครั้งที่ 14.docx
รายชื่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาข้าวหลามเกมส์ครั้งที่ 14.docx
บัญชีลงชื่อปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้ฝึกสอนและควมคุมทีมนักกีฬา.docx
ภาพการแข่งขันกีฬาข้าวหลามเกมส์.docx
เกียรติบัตรที่ได้รับ.docx
ขออนุมัติเบิกค่าอาหาร.pdf