ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.02
ชื่อโครงการ โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระยะเวลาโครงการ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิชาติ คามีศักดิ์(ประธาน)
นางสาวทรงศรี สารภูษิต(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (4,070)
   2. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรม (นักเรียน) (6,600)
   3. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรม (อาจารย์) (500)
   4. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรม (นิสิต) (50)
   5. ค่าอาหารว่างในการเข้าร่วมกิจกรรม (นักเรียน) (7,920)
   6. ค่าอาหารว่างในการเข้าร่วมกิจกรรม (อาจารย์) (600)
   7. ค่าอาหารว่างในการเข้าร่วมกิจกรรม (นิสิต) (60)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 132 ผลการประเมิน : 132
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 132 ผลการประเมิน : 132
เอกสารแนบ อนุมัติโครงการค่ายลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที