ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ งานลูกเสือ/เนตรนารี
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ งล.01
ชื่อโครงการ โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
ระยะเวลาโครงการ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าตอบแทนวิทยาการ (28,300)
   2. ค่าบำรุงสถานที่ (12,000)
   3. ค่ารถ (32,000)
เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่าเครื่องเสียง (4,000)
   2. ค่าอาหาร (62,240)
   3. ค่าอาหารว่าง (11,670)
   4. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (3,590)
   5. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ (22,500)
   6. ค่าตอบแทนวิทยากร (3,700)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทักาะลุกเสือ:เงื่อน เข็มทิศ ระเบียบแถว บุกเบิก สูทกรรม หน่วยนับ : จำนวนนักเรียน ค่าเป้าหมาย : 359 ผลการประเมิน : 359
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ หน่วยนับ : จำนวนนักเรียน ค่าเป้าหมาย : 359 ผลการประเมิน : 359
เอกสารแนบ แบบขอเสนออุมัติโครงการ
รายชื่อกรรมการ