ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.08
ชื่อโครงการ โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี
ระยะเวลาโครงการ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมภพ จันทร์เงิน(ประธาน)
นางกรกช เงินดี(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1.ค่าถ่ายเอกสาร (360)
   2. 2.ค่าตกแต่งสถานที่ (ซุ้มลูกโป่ง) (6,000)
   3. 3.ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียน (28,640)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 65
2. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมงานและทำการแสดง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. จำนวนนักเรียน, ครู และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ หนังสือขออนุมัติโครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี
ภาพโครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี.docx
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานโครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี
กำหนดการโครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี.pdf
ขอเจ้าหน้าที่.ICT..pdf
คำสั่งแต่งตั้งโครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี.pdf