ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห.09
ชื่อโครงการ สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว"
ระยะเวลาโครงการ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น(ประธาน)
นางสาวสุกัลยา สุเฌอ(รองประธาน)
นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง(รองประธาน)
นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ(รองประธาน)
นายเด่นชัย ปราบจันดี(รองประธาน)
นายฉลอง แสนโคก(รองประธาน)
ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา(รองประธาน)
นายอัครวัฒน์ อาชีวะ(รองประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(กรรมการ)
นางสุกัญญา โพธิ์นาค(กรรมการ)
นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง(กรรมการ)
นางกันด์ดา ประสพผล(กรรมการ)
น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร(กรรมการและเลขานุการ)
นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 33 โต๊ะ ๆละ 2,300 บาท (75,900)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (5,000)
   3. ค่าเช่าเครื่องเสียง (4,500)
   4. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (4,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Theme : The Year of Green School หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1 ผลการประเมิน : 1
2. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 99.15
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Theme : The Year of Green School หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1 ผลการประเมิน : 1
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ