ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.27
ชื่อโครงการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าโล่เด็กดี (3,000)
   2. ค่าซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม (40,000)
   3. ค่าจ้างตกแต่งเวทีและสถานที่ (2,000)
   4. ค่าของรางวันในการจับสลาก (30,000)
   5. ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที (10,500)
   6. ค่าของรางวัลในกิจกรรมซุ้มเกมส์ (10,000)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมซุ้มเกมส์ (2,000)
   8. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล (2,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
2. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนปฎิบัติตนตามระเบียบวินัยที่กำหนด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. ผลงานการแสดงของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ โครงการที่รับอนุมัติ
ใบรายชื่อ1
ใบรายชื่อ2
ใบรายชื่อ3
คำสั่ง
แบบประเมินโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม
แบบประเมินการสังเกตและสรุปผลการสังเกต
ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ใบลงทะเบียนเล่นกิจกรรมของนักเรียน