ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.22
ชื่อโครงการ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน
ระยะเวลาโครงการ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวลี เสมอวงษ์(ประธาน)
นางสาววรรธนา นันตาเขียน(รองประธาน)
นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ (15,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 2.3 : ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2. ระดับปฐมวัย 2.6 : มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ชื่อกลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 2
2. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
3. บุคลากรมีผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพนักเรียนหรือพัฒนางานของโรงเรียน หน่วยนับ : เรื่อง/เล่ม ค่าเป้าหมาย : 8
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 89.47
2. ครูทำวิจัยในชั้นเรียนได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
3. ครูมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานวิจัยในชั้นเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ