ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กค.03
ชื่อโครงการ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระยะเวลาโครงการ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษกนก พงษ์นัน(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารนักเรียน 90คน/3มื้อ/50บาท (13,500)
   2. อาหารว่างนักเรียน 90คน/3มื้อ/30บาท (8,100)
   3. ค่าที่พักนักเรียน 90คน/400บาท (36,000)
   4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัสของโรงเรียน (10,000)
   5. ค่าเช่าห้องประชุม (5,700)
   6. ค่าบริการรถรับส่งภายในสวนสัตว์ (300)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (6,400)
   8. ค่าป้ายในการจัดโครงการ (1,000)
   9. ค่าอาหารอาจารย์ 21คน/3มื้อ/50บาท (3,150)
   10. ค่าอาหารว่างอาจารย์ 21คน/3มื้อ/30บาท (1,890)
   11. ค่าที่พักอาจารย์ 11คน/400บาท (4,400)
   12. ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน 3 ชั่วโมงๆละ 60 บาท 2 วัน (360)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
8. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : จำนวนกิจกรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 4
3. นักเรียนได้คะแนนผ่านเกณฑ์ หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4.83
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ใบขอรถนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ใบลาไปปฏิบัติงาน