ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ SAM.01
ชื่อโครงการ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP
ระยะเวลาโครงการ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัฐพล กัลพล(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พักนักเรียน 230คน/500บาท (115,000)
   2. ค่าที่พักคณะกรรมการ 20คน/500บาท (10,000)
   3. ค่าอาหารนักเรียน 230คน/3มื้อ/200บาท (138,000)
   4. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการ20คน/3มื้อ/200บาท (12,000)
   5. ค่าอาหารนักเรียน230คน/2มื้อ/50บาท (23,000)
   6. ค่าอาหารคณะกรรมการ20คน/2มื้อ/50บาท (2,000)
   7. ค่าอาหารว่างนักเรียน 230คน/4มื้อ/30บาท (27,600)
   8. ค่าอาหารว่าง 20คน/4มื้อ/30บาท (2,400)
   9. ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 230คน/450บาท (103,500)
   10. ค่าเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการ 20คน/450บาท (9,000)
   11. ค่าเช่ารถบัส 6 คัน (156,000)
   12. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีสานสายใยพี่น้อง SAM (10,000)
   13. ค่าวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลสำหรับกิจกรรมนันทนาการ (10,000)
   14. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (7,000)
   15. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์ (7,000)
   16. ค่าเช่าห้องประชุม (8,500)
   17. ค่าเช่าเครื่องเสียง (4,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
8. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 3
3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศษสตร์และวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี หน่วยนับ : คะเเนนเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4.56
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
รายชื่อผู้ประชุมเตรียมงาน