ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กค.05
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายราชัย นาเจริญ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1000 แผ่น (500)
   2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ (1,240)
   3. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ 1มื้อ/ 60บาท/19คน (1,140)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.6 : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถใช้โปรแกรมในการสร้างงานเป็นของตนเองได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 100
2. อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมินตนเองหลัง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ