ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กท.01
ชื่อโครงการ วรรณคดีสัญจร
ระยะเวลาโครงการ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พักรวมอาหารเช้าอาจารย์ จำนวน 6 คน ๆ ละ 900 บาท (5,400)
   2. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ จำนวน 6 คน / 4มื้อ / 50บาท (1,200)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ จำนวน 6 คน / 4มื้อ / 30 บาท (720)
   4. ค่าดอกม้ธูปเทียน (480)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าที่พัก อาหารเช้านักเรียน 30คน / คนละ 800 (24,000)
   2. ค่าเช่าห้องประชุม (1,000)
   3. ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 ชุด (6,000)
   4. อาหารนักเรียน /30คน / 4มื้อ / 50บาท (6,000)
   5. อาหารว่างนักเรียน 30คน /4มื้อ / 30บาท (3,600)
   6. ดอกไม้ธูเทียนนักเรียน (2,400)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1,700)
   8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัสของโรงเรียน (8,000)
   9. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง (1,000)
   10. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 1 คน วันละ 150 บาท จำนวน 2 วัน (300)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 30 ผลการประเมิน : 30
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 95
3. จำนวนใบงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ใบงาน ค่าเป้าหมาย : 30 ผลการประเมิน : 30
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ใบขอเวลาเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้รถในการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ