ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห.10
ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร เรื่อง "การประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
ระยะเวลาโครงการ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พักไม่รวมอาหารเช้า จำนวน 2 คืน คืนละ 900 บาท จำนวน 11 คน (19,800)
   2. ค่าอาหารเย็น วันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 จำนวน 11 คนๆ ละ 400 บาท 2 มื้อ (8,800)
   3. ค่าอาหารเช้า วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 จำนวน 11 คน ๆ ละ 200 บาท 2 มื้อ (4,400)
   4. ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 จำนวน 11 คน ๆ ละ 200 บาท 2 มื้อ (4,400)
   5. ค่าอาหารว่าง วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 จำนวน 11 คน ๆ ละ 70 บาท 4 มื้อ (3,080)
   6. ค่าเช่าห้องประชุม (3,000)
   7. ค่าเอกสารประกอบการประชุม (2,240)
   8. ค่าน้ำมันเชื่้อเพลิง (2,000)
   9. ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 1,000 บาท จำนวน 8 ชั่วโมง (8,000)
   10. ค่าอาหารว่างวิทยากร 2 มื้อๆล ะ 70 บาท (140)
   11. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท (200)
   12. ค่าอาหารเย็นวิทยากร 2 มื้อๆ ละ 400 บาท (800)
   13. ค่าที่พักวิทยากรไม่รวมอาหารเช้า (900)
   14. ค่าตอบเเทนปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท (200)
   15. ค่าตอบเเทนปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 60 บาท (240)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. การเข้าร่วมโครงการของผู้บริหาร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน :
เอกสารแนบ สำเนาอนุมัติโครงการ