ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กส.๐๔
ชื่อโครงการ โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร
ระยะเวลาโครงการ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ๑.ค่าเช่าเต๊นท์ที่พักสำหรับอาจารย์ ๓ เต๊นท์ (450)
   2. ๒.ค่าบ้านพักสำหรับอาจารย์ (3,600)
   3. ๓.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ ๖ ท่าน (4,320)
   4. ๔.ค่าเข้าชมสถานที่ (360)
   5. ๕.ค่าปฏิบัติกิจกรรมขนมไทยสำหรับอาจารย์ (300)
   6. ๖.ค่าเช่าเรือ ๑ ลำ (400)
   7. ๗.ค่าจัดทำต้นผ้าป่า (2,280)
   8. ๘.ค่าดอกไม้ถวายพระ (290)
   9. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ ๑ คัน (50,000)
   10. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๘ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๔๐ คน (48,000)
   11. ค่าอาหารบุฟเฟ่ต์ ๑ มื้อๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๔๐ คน (8,000)
   12. ค่าเช่าเต้นท์ที่พักของนักเรียนเต้นท์ละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๒๐ เต้นท์ (3,000)
   13. ค่าบ้านพักสำหรับนักเรียนจำนวน ๑ หลังๆละ ๓,๗๐๐ บาท (3,700)
   14. ค่าจัดทำเอกสารคู่มือการเดินทางจำนวน ๔๐ เล่มๆละ ๓๒.๕๐ บาท (1,300)
   15. ค่าเข้าชมสถานที่(อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด,พระราชวังบ้านปืน) ๓๐ บาท จำนวน ๔๐ คน (1,200)
   16. ค่าเช่าเรือ ๗ ลำๆละ ๔๐๐ บาท (2,800)
   17. ค่าปฏิบัติกิจกรรมขนมไทยคนละ ๕๐ บาท จำนวน ๔๐ คน (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยการประกอบศาสนพิธีและ นำปัจจัยไปถวายผ้าป่า หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 97
2. 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในสภาพภูมิศาสตร์ของไทยในภาคตะวันตกตอนล่าง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
3. 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สภาพสังคมวัฒนธรรมอันเป็นวิถีชีวิตของคนไทย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ