ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.04
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาวิชาการ
ระยะเวลาโครงการ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวลี เสมอวงษ์(ประธาน)
นาวสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเข้าชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาจารย์ นิสิต (700)
   2. ค่าเข้าชม Monsters aquarium pattaya นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (5,900)
   3. ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 112 คน (เหมากลุ่ม) (13,000)
   4. ค่าธรรมเนียมใช้รถมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน 3 วัน (3,000)
   5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน 3 วัน (6,000)
   6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถโรงเรียน จำนวน 1 คัน 3 วัน (6,000)
   7. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ (พนักงานขับรถ) (150)
   8. ค่าเอกสารใบงานในการจัดกิจกรรม 6,000 แผ่นๆ ละ 0.50 บาท (3,000)
   9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ขนม น้ำดื่ม ของเล่น (58,480)
   10. ค่าเข้าชม Monsters aquarium pattaya ผู้ใหญ่ (700)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ขออนุมัติโครงการทัศนศึกษา
ภาพกิจกรรม
ใบลงทะเบียน
คำสั่งแต่งตั้ง
ใบงาน
สรุปโครงการทัศนศึกษา