ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP05
ชื่อโครงการ โครงการ Father's Day Week
ระยะเวลาโครงการ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ(ประธาน)
Mr. Forbes Smart(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอุปกรณ์ในการจัดโครงการ (10,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนทีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 781 ผลการประเมิน : 781
เอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
ใบลงทะเบียนนักเรียน
ประมวลภาพผลงาน และนิทรรศการ Father's day week
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
โครงการที่ได้รับอนุมัติ (ฉบับเพิ่มเติมและแก้ไข)