ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กว01
ชื่อโครงการ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
ระยะเวลาโครงการ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ๑. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์(๑๕ คน x๑มื้อx๕๐บาท) (750)
   2. ๒. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์(๑๕ คน x๒มื้อx๒๕บาท) (750)
   3. ๓. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติพนักงานขับรถ(๑วัน) (420)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ๑. ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม (4,650)
   2. ๒. ค่าเอกสารค่าย(๖๐ ชุด x ๒๐ บาท) (1,200)
   3. ๓. ค่าจ้างทำชุดอุปกรณ์สุ่มตัวอย่างประชากร(๑๐ชุด x ๓๑๕บาท) (3,150)
   4. ๔. ค่าตอบแทนวิทยากร (๑ คน x ๕ ชั่วโมง x ๓๐๐ บาท) (1,500)
   5. ๕. ค่าอาหารนักเรียน (๖๐ คนx ๑ มื้อx ๕๐ บาท) (3,000)
   6. ๕. ค่าอาหารนักเรียน (๖๐ คนx ๑ มื้อx ๕๐ บาท) (3,000)
   7. ๖. ค่าอาหารว่าง นักเรียน (๖๐ คนx ๒ มื้อ x ๒๕ บาท) (3,000)
   8. ๗. ค่าจ้างเหมาเรือ (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. คะแนนผลการทดสอบวัดความรู้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 84.2
2. คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 91.2
3. คะแนนแบบวัดเจตคติทางวิทยาสาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 83.4
เอกสารแนบ