ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการ : IEP Reading Enhancement
รหัสโครงการ IEP.09
ชื่อโครงการ IEP Reading Enhancement
ระยะเวลาโครงการ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล(ประธาน)
Miss Han Yujia(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าชุดหนังสือสำหรับสุดยอดนักอ่าน (12,000)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (14,000)
   3. ค่าเช่าชุดสำหรับพิธีกร 2 ชุด ชุดละ 1000 บาท (2,000)
   4. ค่าเช่าตัวการ์ตูนมาสคอท จำนวน 1 ตัว (3,000)
   5. ค่าป้ายโครงการ (3,000)
   6. ค่าเข็มกลัดติดเสื้อ จำนวน 300 ชิ้น ชิ้นละ 20 บาท (6,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนและบุคลากรมีความสุขและสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. นักเรียนและบุคลากรมีความสุขและสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. นักเรียนและบุคลากรมีความสุขและสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ ข้อเสนอโครงการ.pdf
คำสั่งโครงการ.pdf
ใบงานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา.pdf
ใบงานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.pdf
ภาพกิจกรรม IEP Reading Enchantment 2019.pdf
แบบประเมินโครงการ
ใบลงทะเบียน.pdf
สรุปผลการประเมินโครงการ