ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.10
ชื่อโครงการ ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
ระยะเวลาโครงการ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าชุดดอกไม้และอุปกรณ์ทำกระทง จำนวน ๓๐ ชุด ชุดละ ๕๐๐ บาท (15,000)
   2. ค่าเช่าชุดนางนพมาศ จำนวน ๓๐ ชุด ชุดละ ๕๐๐ บาท (15,000)
   3. ค่าจ้างตกแต่งเวที และสถานที่ (2,500)
   4. ค่าของรางวัลสำหรับการประกวดกระทง (3,500)
   5. ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (4,000)
   6. ค่าชุดดอกไม้และอุปกรณ์สำหรับทำกระทง (45,000)
   7. ค่าเช่าชุดและแต่งหน้าสำหรับนางนพมาศ จำนวน 50 คน (45,000)
   8. ค่าของรางวัลสำหรับการประกวดต่างๆ (20,000)
   9. ค่าถ้วยรางวัล และสายสะพาย (10,000)
   10. ค่าตกแต่งลานรมณีย์และเวที (5,000)
   11. ค่าป้ายเวที (4,000)
   12. ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (6,000)
   13. ค่าเช่าชุดและแต่งหน้าการแสดงของนักเรียน จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ 50๐ บาท (5,000)
   14. ค่าเช่าชุดและแต่งหน้าการแสดงของพิธีกร จำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,000 บาท (2,000)
   15. ค่ากระทงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 10 กระทง (2,000)
   16. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (4,800)
   17. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับประชุมเตรียมงานและสรุปงาน (1,200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 7
2. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดกระทงและนางนพมาศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการลอยกระทง62-อนุมัติ.pdf
604 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562.pdf
กำหนดการโครงการลอยกระทง ปีการศึกษา 2562.pdf
บันทึกเรียน อ.ที่ปรึกษาแจ้งรายละเอียดกิจกรรมลอยกระทงและส่งรายชื่่อตัวแทน.pdf
ตัวอย่างการส่งใบเสร็จรับเงินลอยกระทง62.pdf
รายงานการสแกนนิ้ว 11 พ.ย.63.pdf