ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP04
ชื่อโครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1
ระยะเวลาโครงการ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (24,000)
   2. ค่าสายคล้องคอพร้อมที่เสียบบัตร (3,480)
   3. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ (6,750)
   4. ค่าสมุดบันทึกกิจกกรม (6,520)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ (9,400)
   2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน (9,780)
   3. ค่าอาหารครู (1,100)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 163 ผลการประเมิน : 162
2. นักเรียนสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 163 ผลการประเมิน : 162
เอกสารแนบ หน้าอนุมัติโครงการและโครงการThe Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1
คำสั่งThe Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1
แบบสังเกตพฤติกรรม
ใบงานThe Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1
บันทึกข้อความขออนุมัติเช่ารถบัสปรับอากาศ
ขออนุเคาระห์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 2563
บันทึกข้อความนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม2563
ใบขออนุญาผู้ปกครองและใบตอบรับ 2563
ขออนุญาตผู้ปกครองพร้อมใบตอบรับ2563
ขออนุญาตผู้ปกครองพร้อมใบตอบรับ2563
ขออนุญาตผู้ปกครองพร้อมใบตอบรับ2563