ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กิจกรรม กส.01
ชื่อโครงการ กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
ระยะเวลาโครงการ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช(ประธาน)
นายอภิชาติ คามีศักดิ์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าเอกสารต่างๆ (300)
   2. ค่าอาหารครู-นักเรียน (380)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 40
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 30 ผลการประเมิน : 30
เอกสารแนบ การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ