ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กพ๐๒
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระยะเวลาโครงการ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์(ประธาน)
นายมุรธา นามพลกรัง(กรรมการ)
3. นายโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์(กรรมการและเลขานุการ)
4. นางสาวศศิประภา ทองเงิน(กรรมการ)
7. นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่(กรรมการ)
11. นางสาวกอบกุล ใจกว้าง(กรรมการ)
11. นางสาวกอบกุล ใจกว้าง(กรรมการ)
13. นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย(กรรมการ)
14. นางสาวพิมพ์สุภร สุนทรินทร์(กรรมการ)
10. นางปิยะธิดา วรญาโนประกรณ์(กรรมการ)
12. นายนภนต์ จุสมใจ(กรรมการ)
15. นางพรทิพย์ แสงบุตร(กรรมการ)
16. นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล(กรรมการ)
17. ขวัญเมือง บุดดาวัน(กรรมการ)
18. ทิพยาภา มานะสม(กรรมการ)
19. พิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์(กรรมการ)
20. นายนฤทธิ์ วัฒน์ภู(กรรมการ)
2. นายเอกยศ มานะสม(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศจำนวน 4 คัน คันละ ๑4,๐๐๐ บาท (56,000)
   2. . ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน 1๘๖ คนๆ ละ ๔๐ บาท (7,440)
   3. ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่มสำหรับอาจารย์ 20 คนๆ ละ ๔๐ บาท (800)
   4. ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน 1๘๖ คน คนละ ๗๐ (13,020)
   5. ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับอาจารย์ 20 คน คนละ ๖๕ บาท (1,300)
   6. ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ อยุธยา สำหรับนักเรียน 1๘๖ คนๆ ละ ๓๕ บาท (6,510)
   7. ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ อยุธยา สำหรับอาจารย์ 20 คนๆ ละ ๓5 บาท (700)
   8. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๓ คน ชั่วโมงละ 1,000 บาท จำนวน 1 ชั่วโมง (3,000)
   9. ค่าเอกสารสำหรับนักเรียน (510)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.5 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. การเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์นอกสถานที่ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 98
2. ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ หน่วยนับ : รัอยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. จำนวนสมุดบันทึกกิจกรรม จากการทำกิจกรรมจากสถานที่ ๆเข้ารับการเยี่ยมชมในที่ต่างๆ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการทัศนศึกษา กกท. ม.3 - 62.doc