ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.08
ชื่อโครงการ Integrated Secondary Field Trip
ระยะเวลาโครงการ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรา มานะศิลป์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (33,675)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พัก(รวมอาหารเช้า)ของนักเรียนจำนวน 111 คนๆละ 900 บาท/คืน จำนวน 3 คืน (299,700)
   2. ค่าที่พัก(รวมอาหารเช้า)ของคณะกรรมการโครงการจำนวน 20 คนๆละ 900 บาท/คืน จำนวน 3 คืน (54,000)
   3. ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจำนวน 111 คนๆละ 150 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ (66,000)
   4. ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการโครงการจำนวน 20 คนๆละ 150 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ (66,000)
   5. ค่าอาหารเย็นของนักเรียนจำนวน 111 คนๆละ 200 บาท/มื้อ จำนวน 3 มื้อ (66,000)
   6. ค่าอาหารเย็นของคณะกรรมการโครงการจำนวน 20 คนๆละ 200 บาท/มื้อ จำนวน 3 มื้อ (12,000)
   7. ค่าอาหารว่างของนักเรียนจำนวน 111 คนๆละ 30 บาท/มื้อ จำนวน 11 มื้อ (36,630)
   8. ค่าอาหารว่างของคณะกรรมการโครงการจำนวน 20 คนๆละ 30 บาท/มื้อ จำนวน 11 มื้อ (6,600)
   9. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม สำหรับนักเรียนไทย จำนวน 100 คน คนละ 20 บาท (2,000)
   10. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม สำหรับนักเรียนต่างชาติ (2,200)
   11. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติผาแต้มสำหรับคณะกรรมการโครงการคนไทย (360)
   12. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติผาแต้มสำหรับคณะกรรมการโครงการคนต่างชาติ จำนวน 11 คนๆละ 400 บาท (4,400)
   13. ค่านำรถเข้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จำนวน 5 คันๆละ 200 บาท (1,000)
   14. ค่าห้องประชุม 2 วันๆละ 5,000 บาท (คืนวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) (10,000)
   15. ค่าเครื่องเสียงและไฟฟ้าคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (5,000)
   16. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (131,325)
   17. ค่าน้ำมันรถบัสปรับอากาศ (23,060)
   18. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (1,140)
   19. ค่าที่พักพนักงานขับรถ (2,700)
   20. ค่าผ่านทางพิเศษ (100)
   21. ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆละ 4,500/วัน จำนวน 4 วัน (18,000)
   22. ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม (50,000)
   23. ค่าเอกสารโครงการ (14,910)
   24. ค่าป้ายโครงการ (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 80
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 80
3. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ คำสั่ง
สำเนาโครงการ Integrated Secondary Field Trip