ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.10
ชื่อโครงการ ค่ายสิ่งแวดล้อม Go Green Camp
ระยะเวลาโครงการ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(ประธาน)
ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว(รองประธาน)
นางสาวพัชรา มานะศิลป์(กรรมการ)
Mr.Ting Fong Tsai(กรรมการ)
Mr.Julius Allun(กรรมการ)
Ms. Enriqueta Villa(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (9,600)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พักของนักเรียนจำนวน 53 คนๆละ 480 บาท/คืน จำนวน 1 คืน (25,440)
   2. ค่าที่พักของคณะกรรมการโครงการจำนวน 6 คนๆละ 480 บาท/คืน จำนวน 1 คืน (2,880)
   3. ค่าอาหารของนักเรียนจำนวน 53 คนๆละ 170 บาท/มื้อ จำนวน 3 มื้อ (27,030)
   4. ค่าอาหารของคณะกรรมการโครงการจำนวน 6 คนๆละ 170 บาท/มื้อ จำนวน 3 มื้อ (3,060)
   5. ค่าอาหารว่างของนักเรียนจำนวน 53 คนๆละ 30 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (3,180)
   6. ค่าอาหารว่างของคณะกรรมการโครงการจำนวน 6 คนๆละ 30 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (360)
   7. ค่าธรรมเนียมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์(ค่าคู่มือ,กิจกรรมปลูกป่าชายเลน,กิจกรรมปล่อยปลา (15,635)
   8. ค่าห้องประชุม (1,500)
   9. ค่าวิทยากร (4,000)
   10. ค่าเอกสารโครงการ (1,000)
   11. ค่าป้ายโครงการ (2,000)
   12. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (14,400)
   13. ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน (16,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 70
3. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 70
เอกสารแนบ สำเนาโครงการค่ายสิ่งแวดล้อม Go Green Camp
สำเนาคำสั่ง Go Green Camp
ประเมินโครงการ
ตัวอย่างใบงาน