ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP03
ชื่อโครงการ English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Village G.2
ระยะเวลาโครงการ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ Miss Natkristha Intarakulchai(ประธาน)
Miss Naruemon Sa-ngiem(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเข้าชมกิจกรรมของนักเรียน (156 คน x 150 บาท) (23,400)
   2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (156 คน x 100 บาท) (15,600)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน คันละ 10,000 บาท (30,000)
   2. ค่าเข้าชมกิจกรรมครู (13 คน x 250 บาท) (3,250)
   3. ค่าอาหารกลางวันครู (13 คน x 100 บาท) (1,300)
   4. สายคล้องคอนักเรียนพร้อมบัตร (156 คน x 20 บาท) (3,120)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (4,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : จำนวนนักเรียน ค่าเป้าหมาย : 156 ผลการประเมิน : 152
3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : จำนวนนักเรียน ค่าเป้าหมาย : 156 ผลการประเมิน : 152
เอกสารแนบ English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Village G.2
รายชื่อนักเรียน
คำสั่ง
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
สมุดบันทึกกิจกรรมและแบบประเมิน