ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.01
ชื่อโครงการ โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย2560
ระยะเวลาโครงการ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง(ประธาน)
อาจารย์วรวรรณ ศรีสุทธินันทน์(รองประธาน)
นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์(กรรมการ)
นางสาวพันทิวา ฐานคร(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารกลางวัน (4,000)
   2. ค่าถ่ายเอกสาร (750)
   3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1,200)
   4. ค่าเข้าเล่มถ่ายเอกสาร (2,000)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (2,050)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 2.1 : มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2. ระดับปฐมวัย 2.3 : ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
3. ระดับปฐมวัย 2.6 : มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรปฐมวัย 2560 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. หลักสูตรสถานศึกษาฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ อนุมัติโครงการ
ใบลงทะเบียน
ภาพ
ฉบับร่าง