ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการ : จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 2
รหัสโครงการ กพ.01
ชื่อโครงการ จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 3
ระยะเวลาโครงการ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าน้ำ (1,440)
   2. ค่าน้ำแข็ง (1,000)
   3. ค่าอาหารอาจารย์ (3,200)
   4. ค่าอาหารนิสิตฝึกสอน (1,000)
   5. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (7,200)
   6. ค่าตอบแทนพนักงานนอกเวลาทำงาน (2,520)
   7. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด (1,320)
   8. ป้ายไวนิล (1,386)
   9. ลูกแฮนด์บอล เบอร์ 1 (5,400)
   10. ลูกแฮนด์บอล เบอร์ 2 (5,400)
   11. เทปผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว (2,200)
   12. ตาข่ายประตูไนลอนอย่างดี (4,200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน หน่วยนับ : ทีม ค่าเป้าหมาย : 6 ผลการประเมิน : 11
2. ความพึงพอใจของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขัน หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 3 ผลการประเมิน : 4
เอกสารแนบ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตารางการแข่งขัน