ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.03
ชื่อโครงการ IEP Science and Math Skills Improvement
ระยะเวลาโครงการ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(ประธาน)
นางสาวชมชื่น ศิริผันแก้ว(รองประธาน)
นางสาวพัชรา มานะศิลป์(กรรมการ)
Mr.Ting Fong Tsai(กรรมการ)
Ms. Enriqueta Villa(กรรมการ)
Mr. Julius Allun(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม (9,180)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พักของนักเรียนจำนวน 58 คนๆละ 400 บาท/คืน จำนวน 1 คืน (23,200)
   2. ค่าที่พักของคณะกรรมการโครงการจำนวน 6 คนๆละ 400 บาท/คืน จำนวน 1 คืน (2,400)
   3. ค่าอาหารเช้าของนักเรียนจำนวน 58 คนๆละ 120 บาท/มื้อ (6,960)
   4. ค่าอาหารเช้าของคณะกรรมการโครงการจำนวน 6 คนๆละ 120 บาท/มื้อ (720)
   5. ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจำนวน 58 คนๆละ 150 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (17,400)
   6. ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการโครงการจำนวน 6 คนๆละ 150 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (1,800)
   7. ค่าอาหารเย็นของนักเรียนจำนวน 58 คนๆละ 160 บาท/มื้อ (9,280)
   8. ค่าอาหารเย็นของคณะกรรมการโครงการจำนวน 6 คนๆละ 160 บาท/มื้อ (960)
   9. ค่าอาหารว่างของนักเรียนจำนวน 58 คนๆละ 30 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (3,480)
   10. ค่าอาหารว่างของนักเรียนจำนวน 58 คนๆละ 30 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (3,480)
   11. ค่าอาหารว่างของคณะกรรมการโครงการจำนวน 6 คนๆละ 30 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (360)
   12. ค่าธรรมเนียมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เหมาจ่ายสำหรับนักเรียน จำนวน 58 คน (39,440)
   13. ค่าเอกสาร (1,800)
   14. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คันๆละ 12,000/วัน จำนวน 2 วัน (24,000)
   15. ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 คันๆละ 4,500/วัน จำนวน 2 วัน (18,000)
   16. ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม (20)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 70
3. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 70
เอกสารแนบ คำสั่งโครงการScience and Math Improvement Skills
สำเนาโครงการ Science and Math Improvement Skills
แบบประเมิน
รูปภาพ
ตัวอย่างใบงาน
ใบลงทะเบียน