ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.07
ชื่อโครงการ Hands on Learning Experience for Grade 2 “Close encounter with nature”
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเจนีวา ชัยภักดี(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัส (2,500)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าบัตรเข้าชมและทำกิจกรรม Mini Murrah Farm นักเรียน 25 คน คนละ 350 บาท (8,750)
   2. ค่าเช่ารถบัส (10,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัด
1. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมฝึกทักษะความรู้ความสามารถทางการเกษตรและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการทำการเกษตร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนเข้าร่วมฝึกทักษะความรู้ความสามารถทางการเกษตรและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเกษตรกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
3. นักเรียนเข้าร่วมฝึกทักษะความรู้ความสามารถทางการเกษตรทำให้มีความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการอนุมัติ
ใบงาน
ใบลงทะเบียน
จดหมายตอบรับผู้ปกครอง
สรุปผลการประเมินกิจกรรม
สรุปภาพถ่าย
สรุปการสังเกตพฤติกรรม
ใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
คำสั่งแต่งตั้ง