ประเภท กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการ : กิจกรรม 5ส
รหัสโครงการ ฝบห.06
ชื่อโครงการ กิจกรรม 5ส
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษร ยั่งยืน
งบประมาณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. . :
2. . :
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 19 : ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 19 : ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารเรียนต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนบุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับบรรยากาศที่ดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ข้อเสนอโครงการ