ปีงบประมาณ   2559  

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559

วิสัยทัศน์ สถาบันชั้นนำที่เป็นเลิศ และโดดเด่นในการสร้างเยาวชนให้มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนด้วยคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับสากล
พันธกิจ  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เป็นระเบียบ วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนโดดเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร
เป้าประสงค์  นักเรียนของโรงเรียนมีความเป็นเลิศ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีผลงานวิจัย/ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนางานของโรงเรียน โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิง และคลังความรู้ทางวิชาการ โรงเรียนพึ่งตนเองได้ในทุกด้าน มีความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ นักเรียนและบุคลากรมีความสุข มั่นคงในคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ , มุมมองทั้งหมด
มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์  สร้างโอกาส และช่องทางในการเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบการเงิน และงบประมาณของโรงเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
มิติคุณภาพการบริการ  สร้างและพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์พร้อมมีกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตและมีทักษะสากล พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ นำพาสังคมและชุมชนให้พัฒนาเป็นสังคมอุดมปัญญา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มิติการบริหารจัดการภายใน  แสวงหาภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล ปรับระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการเทียบเคียง พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นอุทยานการเรียนรู้ทางการศึกษาของประเทศ ปรับระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีความคล่องตัวสูงและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
มิติการพัฒนาองค์กร  คิดค้น พัฒนาผลงานวิจัย/ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Best practice) และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างระบบการจัดการความรู้และพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านการสอน การทดลองและการทดสอบ สร้างความโดดเด่นในด้านการรักษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมบนพื้นฐานการเป็นแบบอย่างดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนการสอน และการบริหาร พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถสูง สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา