ปีงบประมาณ 2565


รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ต้นแบบหลักสูตรแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำความคิด ผลิตนวัตกรรม นำสู่สากล
พันธกิจ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมบุคลากร ให้เป็นนวัตกรโดยใช้วิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรม
เป้าประสงค์ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการมุทิตาจิต - ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
9 ก.ย. 2565 ถึง 9 ก.ย. 2565 272,250 259,750 95.41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ การสร้างสื่อมัลติมีเดียและการจัดทำห้องเรียน Google Classroom - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นางบุญทิม ฐิติวร
- นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน
6 พ.ย. 2564 ถึง 6 พ.ย. 2564 10,000 8,814 88.14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร - อ.พีรพัฒน์ สามัญ
- น.สภิธรา จิระเตชะนนท์
- นางสาวเกษร ยั่งยืน
- อ.ฉลอง แสนโคก
- อ.โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
- อ.พจนีย์ เถิงจ่าง
- อ.อธิพร มากพูน
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นายสุวิชญ์ บุญขจรพงศ์
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
14 ต.ค. 2564 ถึง 14 ต.ค. 2564 4,400 4,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย - ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา 13 พ.ย. 2564 ถึง 13 พ.ย. 2564 11,500 11,260 97.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร - ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- อ.อัครวัฒน์ อาชีวะ
- อ.ราชัย นาเจริญ
- อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- อ.ภัทราวุธ รักกลิ่น
- อ.ฉลอง แสนโคก
- นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
- นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นาบรัฐพล กัลพล
- นายเอกยศ มานะสม
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นายมรุธา นามพลกรัง
- นายอรรถพร ประสิทธินาวา
- นางกันต์ดา ประสพผล
- นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง
- นางสุกัญญา โพธิ์นาค
- นาววิลาวัณย์ วิริยกิจจา
17 พ.ย. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 120,900 80,400 66.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 - น.ส.วิรัตน์ อุทาพรม 5 มี.ค. 2565 ถึง 6 มี.ค. 2565 57,200 56,230 98.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับทีมบริหาร - นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
11 พ.ค. 2565 ถึง 11 พ.ค. 2565 11,700 11,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
12 พ.ค. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565 10,050 10,050 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
อบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นางพจนีย์ มาสุข
- นายรัฐพล กัลพล
- นายโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางกันต์ดา ประสพผล
- หัวหน้าโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- หัวหน้างานแนะแนว
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
29 มี.ค. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2565 635,228 496,433 78.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น