ปีงบประมาณ 2564


รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ และความสามารถของครูและบุคลากร (Insert of excellence)
เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
6 พ.ย. 2563 ถึง 8 พ.ย. 2563 239,300 231,493 96.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
- น.ส.ภิธรา จิรเตชะนนท์
- น.ส.เกษร ยั่งยืน
11 ก.พ. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564 20,500 17,498 85.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding for kids - นางาสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ 6 มี.ค. 2564 ถึง 6 มี.ค. 2564 8,560 8,560 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี 2564 - นายพีรพัฒน์ สามัญ
- น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
- ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
5 เม.ย. 2564 ถึง 7 เม.ย. 2564 953,290 876,410 91.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ค. 2564 1,785,800 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ค. 2564 1,785,800 795,000 44.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 8 : ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ
- นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย
- นางสาวศศิณัฎฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
16 พ.ย. 2563 ถึง 17 พ.ย. 2563 85,454 83,201 97.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Sam creative step2 - อ.อัตรวัฒน์ อาชีวะ 15 พ.ย. 2563 ถึง 16 พ.ย. 2563 175,800 151,966 86.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง
- นางสาวคณิตา จูตะเสน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นายทรงกรด แก้วศรีนวล
- นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
- นายพัสกร แนวปราณีต
- 7. นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางสาวเกษร ยั่งยืน
- นายรัฐพล กัลพล
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวเจติยา อุ่นกมล
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสัวสดิ์
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวสาวิตรี ริบรวมทรัพย์
30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 98.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ - อาจารย์มันทนา เมฆิยานนท์ และอาจารย์ศาณิตา ต่ายเมือง 3 เม.ย. 2564 ถึง 3 เม.ย. 2564 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ - นางมันทนา เมฆิยานนท์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
3 เม.ย. 2564 ถึง 3 เม.ย. 2564 77,420 77,320 99.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 2/2563 - อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย 30 พ.ย. 2563 ถึง 19 มี.ค. 2564 379,000 378,350 99.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
GAT Success for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 30 ต.ค. 2563 ถึง 29 ม.ค. 2564 5,800 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Placement Test for LIP - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 15 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 30,800 30,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 10 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการจัดการศึกษานานาชาติ โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์ 2 เม.ย. 2564 ถึง 2 เม.ย. 2564 9,565 9,565 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายงานการให้บริการวิชาการและเข้าศึกษาดูงาน - นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น