ปีงบประมาณ 2564


รายละเอียด
วิสัยทัศน์ สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
พันธกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา และมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ปรารถนาของสังคม
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Participative management)
เป้าประสงค์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน Sports Day - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 69,650 69,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and School Meeting - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 20 ต.ค. 2563 ถึง 21 ต.ค. 2563 50,000 41,054 82.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันแห่งความสำเร็จ - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
18 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 25,740 23,512 91.34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2564 - นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
- นางบุญทิม ฐิตวร
23 พ.ค. 2564 ถึง 23 พ.ค. 2564 4,920 4,920 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - นายราชัย นาเจริญ 22 พ.ค. 2564 ถึง 22 พ.ค. 2564 56,830 56,830 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 21 พ.ค. 2564 ถึง 21 พ.ค. 2564 21,053 21,052 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง
31 มี.ค. 2564 ถึง 1 เม.ย. 2564 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ โครงการรักการอ่าน - นางพรพราว ทองจรูญ
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
- นางสาวนัตยา ทองคง
1 มี.ค. 2564 ถึง 26 มี.ค. 2564 1,500 1,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในต่างประเทศ