ปีงบประมาณ 2566


เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร โคงการทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ป.3 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
23 ก.พ. 2566 ถึง 23 ก.พ. 2566 42,250 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 3 ก.พ. 2566 ถึง 3 ก.พ. 2566 20,850 17,590 84.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2565 - นางชลดา ศรารัชต์ 14 ธ.ค. 2565 ถึง 14 ม.ค. 2566 10,000 5,248 52.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2565 - นางพจนีย์ มาสุข 5 ม.ค. 2566 ถึง 5 ม.ค. 2566 60,000 58,814 98.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายศักดิ์ดา ทองโสภณ
3 ม.ค. 2566 ถึง 3 ก.พ. 2566 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 13 ม.ค. 2566 ถึง 13 ม.ค. 2566 250,000 245,000 98.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๒ - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 9 ธ.ค. 2565 ถึง 9 ธ.ค. 2565 104,160 99,060 95.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Christmas Day - นายมงคล พลเยี่ยม 23 ธ.ค. 2565 ถึง 23 ธ.ค. 2565 71,000 71,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Children’s Day - นายมงคล พลเยี่ยม 13 ม.ค. 2566 ถึง 13 ม.ค. 2566 90,000 90,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ "โลกคณิตกับความคิดสร้างสรรค์" - นายราชัย นาเจริญ 23 ม.ค. 2566 ถึง 27 ม.ค. 2566 70,000 58,800 84.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 - นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ 20 ม.ค. 2566 ถึง 21 ม.ค. 2566 365,300 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Survival Skills Camp - นายมงคล พลเยี่ยม 16 ก.พ. 2566 ถึง 16 ก.พ. 2566 131,950 131,950 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวอธิพร มากพูน 24 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 20,000 16,180 80.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวอธิพร มากพูน 23 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 75,000 74,930 99.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ปรจำปีการศึกษา 2565 - นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 27 ก.พ. 2566 ถึง 27 ก.พ. 2566 122,750 111,750 91.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 17 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 30,000 28,312 94.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- อาจารย์พิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายณรงค์ สังฆะบุตร
- นางธวัลกร สกุลใจแก้ว
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางอรวรรณ รักนาย
16 ธ.ค. 2565 ถึง 30 ธ.ค. 2565 7,100 7,100 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับประถมศึกษา - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายณรงค์ สังฆะบุตร
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางอรวรรณ รักนาย
23 ธ.ค. 2565 ถึง 23 ธ.ค. 2565 6,500 5,500 84.62 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแห่งความสำเร็จ - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางกรกช เงินดี
9 มี.ค. 2566 ถึง 10 มี.ค. 2566 25,740 25,638 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 - นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 21 มี.ค. 2566 ถึง 22 มี.ค. 2566 684,400 682,230 99.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร
- อ.สุปราณี สีลาเขต
14 ธ.ค. 2565 ถึง 14 ธ.ค. 2565 81,395 80,915 99.41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ห้องเรียนสะอาดดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม - น.ส.จิรนุช ขาวเมืองน้อย 1 ธ.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 50,000 50,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นางบุญทิม ฐิติวร
21 พ.ย. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2566 31,040 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP Reading Enhancement - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล 9 ธ.ค. 2565 ถึง 9 ธ.ค. 2565 50,000 49,855 99.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2565 - นางพจนีย์ มาสุข 5 ม.ค. 2566 ถึง 5 ม.ค. 2566 60,000 58,814 98.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายศักดิ์ดา ทองโสภณ
3 ม.ค. 2566 ถึง 3 ก.พ. 2566 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Music Festival ประจำปีการศึกษา 2565 - นายมุรธา นามพลกรัง 26 ธ.ค. 2565 ถึง 13 ม.ค. 2566 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และ Mr. Forbes Smart 28 พ.ย. 2565 ถึง 9 ธ.ค. 2565 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Thai Mabueang G.2 - นางสาวณัฐกริษฐา โกพิมาย
- นางสาวนฤมล เสงี่ยม
21 ธ.ค. 2565 ถึง 21 ธ.ค. 2565 69,800 69,800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๒ - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 9 ธ.ค. 2565 ถึง 9 ธ.ค. 2565 104,160 99,060 95.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 17 ธ.ค. 2565 ถึง 18 ธ.ค. 2565 113,200 103,360 91.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Sports Day - นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
23 ธ.ค. 2565 ถึง 23 ธ.ค. 2565 69,400 69,500 100.14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Children’s Day - นายมงคล พลเยี่ยม 13 ม.ค. 2566 ถึง 13 ม.ค. 2566 90,000 90,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Field Trips P.5 : เมืองโบราณ สมุทรปราการ - นายมงคล พลเยี่ยม 19 ม.ค. 2566 ถึง 19 ม.ค. 2566 22,350 22,350 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เตรียมการและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่45 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 23 ม.ค. 2566 ถึง 23 ม.ค. 2566 2,884,925 2,884,925 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2565 - นายมุรธา นามพลกรัง 16 ม.ค. 2566 ถึง 2 ก.พ. 2566 10,000 8,560 85.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp G.6 - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr.Chirstopher Kelbie 20 ม.ค. 2566 ถึง 21 ม.ค. 2566 390,925 359,381 91.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Annual Art Exhibition of JIP grade 1-6 - Miss Aonuma Suenark
- Mrs.Suriyaporn Towanasoot
- Mr.Tapan Kr.Adhya
27 ม.ค. 2566 ถึง 3 ก.พ. 2566 20,000 19,998 99.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Field Trips P - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 3 ก.พ. 2566 ถึง 3 ก.พ. 2566 11,790 11,790 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวพันทิวา ฐานคร
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
21 ก.พ. 2566 ถึง 23 ก.พ. 2566 97,000 91,700 94.54 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการรักการอ่าน - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นางสาวพันทิวา ฐานคร
3 ม.ค. 2566 ถึง 1 ก.ย. 2566 3,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ "โลกคณิตกับความคิดสร้างสรรค์" - นายราชัย นาเจริญ 23 ม.ค. 2566 ถึง 27 ม.ค. 2566 70,000 58,800 84.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า
- นายมงคล พลเยี่ยม
- Mr.Jan-Hendrik Pienaar
6 ธ.ค. 2565 ถึง 3 ก.พ. 2566 1,700 1,695 99.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ - ินายอรรถพร ประสิทธินาวา 29 ม.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2566 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Survival Skills Camp - นายมงคล พลเยี่ยม 16 ก.พ. 2566 ถึง 16 ก.พ. 2566 131,950 131,950 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1 - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 20 ม.ค. 2566 ถึง 20 ม.ค. 2566 35,100 35,100 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- Ms. Dan Dan Xiang
- นางกุลิสรา ทิมเมือง
20 ม.ค. 2566 ถึง 20 ม.ค. 2566 26,280 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการ International Week - นายสมภพ จันทร์เงิน
- Miss Kelly Leigh Scannell
14 ก.พ. 2566 ถึง 14 ก.พ. 2566 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดทำหนังสือรุ่นสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 30 ม.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2566 302,400 301,950 99.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวอธิพร มากพูน 24 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 20,000 16,180 80.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวอธิพร มากพูน 23 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 75,000 74,930 99.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ปรจำปีการศึกษา 2565 - นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 27 ก.พ. 2566 ถึง 27 ก.พ. 2566 122,750 111,750 91.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 17 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 30,000 28,312 94.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 29 ธ.ค. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566 80,000 59,413 74.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Christmas Card Contest - อภิญญา ชัยกุล 25 พ.ย. 2565 ถึง 15 ม.ค. 2566 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- อาจารย์พิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายณรงค์ สังฆะบุตร
- นางธวัลกร สกุลใจแก้ว
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางอรวรรณ รักนาย
16 ธ.ค. 2565 ถึง 30 ธ.ค. 2565 7,100 7,100 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ 24 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 312,680 312,120 99.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น
STEAM & Innovation Camp M.1-6 - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- ดร. มนัส จอมปรุ
- Mr. Ting Fong Tsai
- Ms. Enriqueta Villa
- นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์
- นายประวีณ สุทธิสง่า
17 ก.พ. 2566 ถึง 21 ก.พ. 2566 268,595 246,963 91.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โคงการทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ป.3 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
23 ก.พ. 2566 ถึง 23 ก.พ. 2566 42,250 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับประถมศึกษา - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายณรงค์ สังฆะบุตร
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางอรวรรณ รักนาย
23 ธ.ค. 2565 ถึง 23 ธ.ค. 2565 6,500 5,500 84.62 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม Morning Talk - Mr. Nathan David Sloane
- นายสมภพ จันทร์เงิน
22 พ.ย. 2565 ถึง 9 มี.ค. 2566 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นางกรกช เงินดี
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นางทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
17 มี.ค. 2566 ถึง 17 มี.ค. 2566 10,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 - นายอัครวัฒน์ อาชีวะ 21 มี.ค. 2566 ถึง 22 มี.ค. 2566 684,400 682,230 99.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสอนซ่อมคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา - นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง 1 พ.ย. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร - ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
6 ม.ค. 2566 ถึง 6 ม.ค. 2566 132,250 132,250 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวอธิพร มากพูน 24 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 20,000 16,180 80.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
มอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวอธิพร มากพูน 23 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 75,000 74,930 99.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาชั้นนำ กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศูนย์กลางวิจัยและทดลอง
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการมุทิตาจิต - ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ
- นายพีรพัฒน์ สามัญ
- นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา
9 ก.ย. 2565 ถึง 9 ก.ย. 2565 274,250 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 4 : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 11 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 29 ธ.ค. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566 80,000 59,413 74.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 13 : ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2566 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นายธราพงษ์ การกระโทก
2 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ธ.ค. 2565 18,630 18,562 99.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 27 ม.ค. 2566 ถึง 27 ม.ค. 2566 118,330 59,145 49.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun ๒/๒๕๖๕ - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
28 พ.ย. 2565 ถึง 13 มี.ค. 2566 1,260,000 1,259,987 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นายธราพงษ์ การกระโทก
2 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ธ.ค. 2565 18,630 18,562 99.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 27 ม.ค. 2566 ถึง 27 ม.ค. 2566 118,330 59,145 49.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นางกรกช เงินดี
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นางทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
17 มี.ค. 2566 ถึง 17 มี.ค. 2566 10,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วันแห่งความสำเร็จ - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางกรกช เงินดี
9 มี.ค. 2566 ถึง 10 มี.ค. 2566 25,740 25,638 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 - นางบุญทิม ฐิติวร
- นายกุลชาติ แสงทอง
19 มี.ค. 2566 ถึง 19 มี.ค. 2566 22,000 18,140 82.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น