ปีงบประมาณ 2559


เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักเรียนของโรงเรียนมีความเป็นเลิศ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างและพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์พร้อมมีกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตและมีทักษะสากล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์" - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 21 พ.ย. 2558 ถึง 21 พ.ย. 2558 3,520 3,506 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp for LIP - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 20 ธ.ค. 2558 ถึง 21 ธ.ค. 2558 350,000 314,820 89.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2558 - อาจารย์ศุภชัย สมนวล 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 49,500 49,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ(หัวหน้านักเรียน) - นางสาวนฤมล เสงี่ยม 18 ธ.ค. 2558 ถึง 18 ธ.ค. 2558 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันลอยกระทง ประจำปี 2558 - นายมนัส จอมปรุ 25 พ.ย. 2558 ถึง 25 พ.ย. 2558 40,500 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วันลอยกระทง ประจำปี 2558 - นายมนัส จอมปรุ 25 พ.ย. 2558 ถึง 25 พ.ย. 2558 40,500 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2559 - นางกรกช เงินดี นางบุญทิม ฐิติวร 5 มี.ค. 2559 ถึง 5 มี.ค. 2559 21,960 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ค่ายทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 26 มี.ค. 2559 ถึง 27 มี.ค. 2559 27,800 27,795 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - พชรมนณ์ หิงคานนท์ 29 ก.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2559 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการค่ายลูกเสือสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 - นายอภิชาติ คามีศักดิ์ 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 22,800 22,336 97.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต 15 ธ.ค. 2558 ถึง 15 ธ.ค. 2558 39,600 39,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Camp - Miss Aonuma Suenark ,Mr. Forbes Goerge Smart, Mr.Fred Bilay 22 ม.ค. 2559 ถึง 23 ม.ค. 2559 204,312 203,078 99.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Village Pattaya Chonburi - Miss Natkristha Intarakulchai and Miss Kanisa Lamparsarn 11 พ.ย. 2558 ถึง 11 พ.ย. 2558 66,950 66,950 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Valentine's Day - Miss Natkristha Intarakulchai, Miss Waraporn Poonsawat, and Mr. John Morgan Zink 12 ก.พ. 2559 ถึง 12 ก.พ. 2559 9,000 9,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Father's day celebration - นางสาวจรีวรรณ ชั้ยอารีย์เลิศ Mr. Fred Bilay 1 ธ.ค. 2558 ถึง 9 ธ.ค. 2558 9,000 9,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Web Application" - นางสาวสิริลักษณ์ แสงจันทรา 19 ธ.ค. 2558 ถึง 20 ธ.ค. 2558 53,240 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
- นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
18 พ.ย. 2558 ถึง 20 พ.ย. 2558 91,650 91,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp - at Children's Discovery Museum Bangkok & Queen Sirikit Park - Miss Supinya Thaothong, Mr. Kasin Pomkirdsang and Mr. Adam Boleslaw Adamiak 2 ก.พ. 2559 ถึง 2 ก.พ. 2559 52,152 52,152 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ “ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” - นางสาวสุภิญญา เถาทอง, จ่าสิบเอกกรกฎ ไชยวงศ์ 28 พ.ย. 2558 ถึง 29 พ.ย. 2558 10,840 10,840 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน - ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน 27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 155,600 126,970 81.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการลอยกระทง - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 25 พ.ย. 2558 ถึง 25 พ.ย. 2558 190,000 188,529 99.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 - นางจรรยา ชาญสมุทร 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2559 498,160 95,410 19.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการราชพฤกษ์สถาปนา พิบูลบำเพ็ญบูรพาสังสรรค์ - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 207,000 207,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 12 มี.ค. 2559 ถึง 13 มี.ค. 2559 358,880 189,020 52.67 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 10 ก.พ. 2559 ถึง 10 ก.พ. 2559 10,000 9,330 93.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.6 - นางจรรยา ชาญสมุทร 14 มี.ค. 2559 ถึง 15 มี.ค. 2559 417,600 237,600 56.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจิตรกรจิ๋ว - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 3 ธ.ค. 2558 ถึง 9 ธ.ค. 2558 5,000 4,996 99.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการกีฬาและกรีฑาสี - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
- นางสาวปนัดดา จูเภาล์
26 ต.ค. 2558 ถึง 6 พ.ย. 2558 1,000,000 994,441 99.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ Satit Music Festival 20 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการฟุตบอล 7 คน ประเพณี - นายรัฐกรณ์ อนันทนาธร 18 ม.ค. 2559 ถึง 29 ม.ค. 2559 5,000 4,140 82.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 - นางสาวฐานิกา จันทร 19 ก.พ. 2559 ถึง 19 ก.พ. 2559 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสาธิตเดินเพลิน - นายธนภูมิ ดีดิษฐ 21 ม.ค. 2559 ถึง 22 ม.ค. 2559 800 800 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการราตรีรำลึกราชพฤกษ์สังสรรค์ - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
- นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์
24 ก.พ. 2559 ถึง 24 ก.พ. 2559 280,500 280,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดทำเสื้อสามารถ เนื่้องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 15,300 15,300 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารของฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 1 พ.ย. 2558 ถึง 30 พ.ย. 2558 25,908 25,908 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 - นางสาวเกษกนก พงษ์นัน
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายเอกยศ มานะสม
- นางทิพยาภา มานะสม
- นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
5 ก.พ. 2559 ถึง 6 ก.พ. 2559 32,100 32,100 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประกวดโครงงานภาษาไทย - นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ 1 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 500 500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ 22 ม.ค. 2559 ถึง 23 ม.ค. 2559 93,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (LIP) - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 1 ธ.ค. 2558 ถึง 30 ธ.ค. 2558 24,603 24,603 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
GAT SUCCESS for LIP - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 16 มิ.ย. 2559 ถึง 22 ก.ย. 2559 6,200 5,900 95.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นายกุลชาติ แสงทอง
24 ธ.ค. 2558 ถึง 24 ธ.ค. 2558 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ - นางสาวนัตยา ทองคง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
3 ธ.ค. 2558 ถึง 3 ธ.ค. 2558 60,000 60,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันลอยกระทง - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางวรรธนา นันตาเขียน
26 พ.ย. 2558 ถึง 26 พ.ย. 2558 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสานสัมพันธ์วันสถาปนาโรงเรียน - นางวชิราภรณ์ ราชบุรี
- นางอรอุมา เสือนาค
27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 136,600 127,000 92.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สยามโอเชียนเวิลด์ สยามพารากอน - นางสาวสุกาญดา คงสมรส 14 มี.ค. 2559 ถึง 14 มี.ค. 2559 95,000 95,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - นายศุภชัย สมนวล 12 ก.พ. 2559 ถึง 12 ก.พ. 2559 47,350 47,350 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ แบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์ นานาชาติประจำปี 2559” - นางสาวสุภิญญา เถาทอง, จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี 2 ก.ค. 2559 ถึง 3 ก.ค. 2559 6,340 6,340 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ป.1-3 - นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 32,100 32,097 99.99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายDay camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 33,150 33,150 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสู่การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - นางสาวทรงศรี สารภูษิต 1 ธ.ค. 2558 ถึง 26 ก.พ. 2559 9,945 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษา ปี 2559 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 23 พ.ค. 2559 ถึง 23 พ.ค. 2559 28,950 28,950 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการเตรียมความพร้อมและการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net 58) - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 23 ก.พ. 2559 ถึง 26 ก.พ. 2559 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการห้องเรียนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม - นางวชิราภรณ์ ราชบุรี
- นางสาวนฤมล เสงี่ยม
- นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
20 มี.ค. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559 95,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
English Trip for LIP - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 100,665 100,665 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
16 พ.ย. 2558 ถึง 5 ก.พ. 2559 5,000 5,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ - นางสาวศุภลักษณ์ ไมตรี 2 พ.ย. 2558 ถึง 29 ก.ค. 2559 28,040 22,124 78.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๑๙” - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 ก.ค. 2559 ถึง 3 ก.ค. 2559 160,160 158,780 99.14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Learning Camp - นางอภิญญา ชัยกุล 30 ก.ค. 2559 ถึง 30 ก.ค. 2559 9,954 9,954 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 9 ก.ค. 2559 ถึง 10 ก.ค. 2559 262,650 262,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Mother's Day - Mrs.Suriyaporn Towanasoot, Mr. Forbes Smart 8 ส.ค. 2559 ถึง 11 ส.ค. 2559 9,000 9,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์ 5 ก.พ. 2559 ถึง 5 ก.พ. 2559 74,700 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ค่ายพักแรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์ 5 ก.พ. 2559 ถึง 6 ก.พ. 2559 39,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 21 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2559 105,120 104,154 99.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นายนภนนต์ จุสมใจ 1 มิ.ย. 2559 ถึง 14 ก.ค. 2559 256,700 256,700 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
อบรมจริยธรรมและคุณธรรม"ธรรมสัญจร"รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. - นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี 6 ส.ค. 2559 ถึง 7 ส.ค. 2559 67,200 33,600 50.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
อบรมจริยธรรมและคุณธรรม"ธรรมสัญจร"รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. - นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี 6 ส.ค. 2559 ถึง 7 ส.ค. 2559 67,200 33,600 50.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการลอยกระทงระดับประถมศึกษา 25 พ.ย. 2558 ถึง 25 พ.ย. 2558 37,500 37,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันพ่อแห่งชาติระดับประถมศึกษา 4 ธ.ค. 2558 ถึง 4 ธ.ค. 2558 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
English Day Camp at – Sampan Riverside, Nakorn Pathom - Miss Waraporn Poonsawat
- Mr. Christopher Kelbie
5 ก.ค. 2559 ถึง 5 ก.ค. 2559 75,708 75,708 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 21 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2559 105,120 105,120 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
English Day Camp at Safari World - Miss Deborah Anne Czap
- นายปริญญา ผสมทรัพย์
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
16 ส.ค. 2559 ถึง 16 ส.ค. 2559 73,580 73,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล 22 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 81,270 81,270 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายผู้นำนักเรียน - อาจารย์ลักษณ์มงคล ถาวรณา 10 พ.ค. 2559 ถึง 12 พ.ค. 2560 123,730 123,730 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา - นางจรรยา ชาญสมุทร
- นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
21 พ.ค. 2559 ถึง 22 พ.ค. 2559 307,840 307,840 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา - นางจรรยา ชาญสมุทร
- นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
25 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559 168,050 168,050 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 14 พ.ย. 2559 ถึง 14 พ.ย. 2559 49,900 49,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Satit Street Basketball - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 27 มิ.ย. 2559 ถึง 12 ก.ค. 2559 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Learning Summer Courses for Preschool - นางสาวนัตยา ทองคง 28 มี.ค. 2559 ถึง 4 พ.ค. 2559 564,000 539,309 95.62 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
10 ส.ค. 2559 ถึง 10 ส.ค. 2559 37,300 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการเตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 - นางสาวสุรตา หวานสนิท 27 มิ.ย. 2559 ถึง 28 ก.พ. 2560 2,730,000 2,500,000 91.58 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น - ดร.วิโรฒน์ ชมภู 9 ก.ย. 2559 ถึง 13 ก.ย. 2559 1,626,000 1,626,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
- นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์
10 ส.ค. 2559 ถึง 10 ส.ค. 2559 37,300 37,300 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทูตสะเต็มจุดประกายเส้นทางอาชีพ - ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต 4 ก.ย. 2559 ถึง 4 ก.ย. 2559 96,271 96,271 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ IEP Field Trip P.4 - นายมงคล พลเยี่ยม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,450 18,350 99.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Science and Math National week - Mr.Antohy John
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
17 ส.ค. 2559 ถึง 19 ส.ค. 2559 44,174 44,174 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Orientation Camp 2016 - Ms.Lennie V. Bacdayan 10 พ.ค. 2559 ถึง 18 พ.ค. 2559 212,160 173,205 81.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and school parent meeting - Ms. Lennie V. Bacdayan
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
26 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559 31,710 21,601 68.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Field Trip ป.๓ - นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ 25 ส.ค. 2559 ถึง 25 ส.ค. 2559 12,480 7,800 62.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ IEP Field Trip and Class project for Primary 6 - Ms.Kronnika Purijitsin 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 17,500 17,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการตรวจสุขภาพ - อาจารย์ธิมาพร ปล่องทอง 25 ส.ค. 2559 ถึง 27 ส.ค. 2559 1,000 1,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP Field Trip - นายตะวัน ชนะอุดม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,500 18,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 2 : แสวงหาภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู - นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
- นายกุลชาติ แสงทอง
11 ก.ค. 2559 ถึง 19 ส.ค. 2559 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับภาค “แม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559” - นางสาวสุภิญญา เถาทอง, จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี 18 มิ.ย. 2559 ถึง 19 มิ.ย. 2559 4,520 4,520 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น - นางวชิราภรณ์ ราชบุรี
- นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ
14 ก.ค. 2559 ถึง 14 ก.ค. 2559 56,000 52,837 94.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น - ดร.วิโรฒน์ ชมภู 9 ก.ย. 2559 ถึง 13 ก.ย. 2559 1,626,000 1,626,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการเทียบเคียง ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมการสอบ GAT/PAT เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ - นายภาสกร ภักดิ์ศรีแพง 1 ก.ย. 2559 ถึง 1 ก.ย. 2559 21,620 21,620 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Primary Excursion or Field Trips P.2 - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 11,580 11,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Home and school parent meeting - Ms. Lennie V. Bacdayan
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
26 ส.ค. 2559 ถึง 26 ส.ค. 2559 31,710 21,601 68.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Field Trip - นายตะวัน ชนะอุดม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,500 18,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 : โรงเรียนมีผลงานวิจัย/ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนางานของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 : คิดค้น พัฒนาผลงานวิจัย/ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี (Best practice) และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำ e-Book สื่อการสอนระดับปฐมวัย - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
14 มี.ค. 2559 ถึง 15 มี.ค. 2559 10,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษา - นาย อิทธิเดช น้อยไม้ 1 ต.ค. 2558 ถึง 15 ส.ค. 2559 1,000,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป้าประสงค์ที่ 3 : โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิง และคลังความรู้ทางวิชาการ กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นอุทยานการเรียนรู้ทางการศึกษาของประเทศ IEP Library week 2015 - นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล 16 พ.ย. 2558 ถึง 20 พ.ย. 2558 33,500 27,371 81.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Field Trip ป.๓ - นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ 25 ส.ค. 2559 ถึง 25 ส.ค. 2559 12,480 7,800 62.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP Field Trip, Grade 7 Fun learning at Dream World - Mr.Peter McCollum, Mr.Mars Mansaguiton 25 ก.พ. 2559 ถึง 25 ก.พ. 2559 15,260 15,260 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP Field Trip - นายตะวัน ชนะอุดม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,500 18,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวบรวมกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ 1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดความรู้ของสถานศึกษาด้วยระบบ KM - นางสาวอธิพร มากพูน 21 พ.ย. 2558 ถึง 22 พ.ย. 2558 62,331 48,890 78.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ค่ายทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 26 มี.ค. 2559 ถึง 27 มี.ค. 2559 27,800 27,795 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 7 : สร้างระบบการจัดการความรู้และพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านการสอน การทดลองและการทดสอบ English Camp for LIP - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 20 ธ.ค. 2558 ถึง 21 ธ.ค. 2558 350,000 314,820 89.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานของบุคลากรประจำปี ๒๕๕9 - นายพีรพัฒน์ สามัญ 18 มี.ค. 2559 ถึง 21 มี.ค. 2559 519,470 519,470 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ - นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ 22 ม.ค. 2559 ถึง 23 ม.ค. 2559 93,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ - นางอภิญญา ชัยกุล 23 พ.ค. 2559 ถึง 23 พ.ค. 2559 5,000 4,865 97.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
16 พ.ย. 2558 ถึง 5 ก.พ. 2559 5,000 5,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
10 ต.ค. 2560 ถึง 10 ต.ค. 2560 18,460 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น - ดร.วิโรฒน์ ชมภู 9 ก.ย. 2559 ถึง 13 ก.ย. 2559 1,626,000 1,626,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาของนักเรียนโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - น.ส.รัตนาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 27 ส.ค. 2559 ถึง 27 ส.ค. 2559 89,640 89,640 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Orientation Camp 2016 - Ms.Lennie V. Bacdayan 10 พ.ค. 2559 ถึง 18 พ.ค. 2559 212,160 173,205 81.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ IEP Field Trip and Class project for Primary 6 - Ms.Kronnika Purijitsin 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 17,500 17,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 8 : นำพาสังคมและชุมชนให้พัฒนาเป็นสังคมอุดมปัญญา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ค่ายทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 26 มี.ค. 2559 ถึง 27 มี.ค. 2559 27,800 27,795 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสาธิตจิตอาสา 29 ธ.ค. 2558 ถึง 29 ธ.ค. 2558 13,000 10,000 76.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 9 ก.ค. 2559 ถึง 10 ก.ค. 2559 262,650 262,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 21 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2559 105,120 104,154 99.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง 21 ม.ค. 2559 ถึง 21 ม.ค. 2559 105,120 105,120 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 - นายธราพงษ์ การกระโทก 7 ก.พ. 2560 ถึง 7 ก.พ. 2560 9,900 9,900 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน - นายธราพงษ์ การกระโทก 24 มี.ค. 2560 ถึง 25 มี.ค. 2560 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ IEP Field Trip P.4 - นายมงคล พลเยี่ยม 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 18,450 18,350 99.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 9 : สร้างความโดดเด่นในด้านการรักษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมบนพื้นฐานการเป็นแบบอย่างดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ - พชรมนณ์ หิงคานนท์ 29 ก.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2559 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วันสุนทรภู่ - นางพชรมนณ์ หิงคานนท์ 26 มิ.ย. 2558 ถึง 26 มิ.ย. 2558 10,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - นายโอภาส สุวรรณโพธิ์
- นางศศิวิมล เตรียมศิลปานนท์
28 ธ.ค. 2558 ถึง 29 ม.ค. 2559 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน - ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน 27 ม.ค. 2559 ถึง 27 ม.ค. 2559 155,600 126,970 81.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการวันพ่อแห่งชาติ - นายธราพงษ์ การกระโทก 4 ธ.ค. 2558 ถึง 4 ธ.ค. 2558 52,700 49,448 93.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2559 - อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม 8 เม.ย. 2559 ถึง 30 เม.ย. 2559 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สยามโอเชียนเวิลด์ สยามพารากอน - นางสาวสุกาญดา คงสมรส 14 มี.ค. 2559 ถึง 14 มี.ค. 2559 95,000 95,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - นายศุภชัย สมนวล 12 ก.พ. 2559 ถึง 12 ก.พ. 2559 47,350 47,350 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
็การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ - นางสาววรธมน อามาตย์คง
- นางวันทนา บัวแก้ว
2 ก.ย. 2559 ถึง 2 ก.ย. 2559 6,200 6,200 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 23 มิ.ย. 2559 ถึง 23 มิ.ย. 2559 109,630 109,630 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันแม่แห่งชาติ - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 11 ส.ค. 2559 ถึง 11 ส.ค. 2559 45,000 45,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แห่เทียนจำนำพรรษา - นายธราพงษ์ การกระโทก 15 ก.ค. 2559 ถึง 15 ก.ค. 2559 113,500 113,500 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Mother's Day Project - นายเสกสัน จันทร์สม 11 ส.ค. 2559 ถึง 11 ส.ค. 2559 40,000 40,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Science and Math National week - Mr.Antohy John
- นายภัทราวุธ รักกลิ่น
17 ส.ค. 2559 ถึง 19 ส.ค. 2559 44,174 44,174 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป้าประสงค์ที่ 4 : โรงเรียนพึ่งตนเองได้ในทุกด้าน มีความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ นักเรียนและบุคลากรมีความสุข มั่นคงในคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ที่ 10 : สร้างโอกาส และช่องทางในการเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบการเงิน และงบประมาณของโรงเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษา” - นายพีรพัฒน์ สามัญ 6 ต.ค. 2558 ถึง 7 ต.ค. 2558 147,564 134,550 91.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสร์ - คงศักดิ์ วัฒนโชติ 2 เม.ย. 2559 ถึง 3 เม.ย. 2559 54,800 62,800 114.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2559 - นางสาวจันทิมา กิจดี 1 เม.ย. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2559 13,800 6,000 43.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 11 : พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนการสอน และการบริหาร ตลาดนัด Application - ดำรัส อ่อนเฉวียง 26 พ.ย. 2558 ถึง 26 พ.ย. 2558 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดความรู้ของสถานศึกษาด้วยระบบ KM - นางสาวอธิพร มากพูน 21 พ.ย. 2558 ถึง 22 พ.ย. 2558 62,331 48,890 78.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาะรบบรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"" - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 26 พ.ย. 2558 ถึง 26 พ.ย. 2558 3,940 3,940 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดทำ e-Book สื่อการสอนระดับปฐมวัย - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
14 มี.ค. 2559 ถึง 15 มี.ค. 2559 10,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานของบุคลากรประจำปี ๒๕๕9 - นายพีรพัฒน์ สามัญ 18 มี.ค. 2559 ถึง 21 มี.ค. 2559 519,470 519,470 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทัศนศึกษาวิชาการ - นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล 22 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 81,270 81,270 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
“แนะให้แนว” ตอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัย - นางจรรยา ชาญสมุทร
- นายลักษณ์มงคล ถาวรณา
- นางสาวเจติยา อุ่นกมล
15 พ.ย. 2559 ถึง 17 พ.ย. 2559 73,790 73,790 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ - นายชัชวาล พูลสวัสดิ์ 28 ก.พ. 2558 ถึง 28 ก.พ. 2559 27,900 20,700 74.19 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Primary Excursion or Field Trips P.2 - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 18 ส.ค. 2559 ถึง 18 ส.ค. 2559 11,580 11,580 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถสูง สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา การประชุมและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน - วิรัตน์ อุทาพรม 24 มี.ค. 2559 ถึง 26 มี.ค. 2559 65,790 60,075 91.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษา” - นายพีรพัฒน์ สามัญ 6 ต.ค. 2558 ถึง 7 ต.ค. 2558 147,564 134,550 91.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ - นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง 28 เม.ย. 2559 ถึง 29 เม.ย. 2559 45,620 45,620 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานของบุคลากรประจำปี ๒๕๕9 - นายพีรพัฒน์ สามัญ 18 มี.ค. 2559 ถึง 21 มี.ค. 2559 519,470 519,470 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔" และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครสวรรค์ - อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ 30 ก.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2559 83,380 71,984 86.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Biodiversity camp - อ.สำเนา ยอดยิ่ง 20 ส.ค. 2559 ถึง 20 ส.ค. 2559 25,000 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 13 : ปรับระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีความคล่องตัวสูงและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดความรู้ของสถานศึกษาด้วยระบบ KM - นางสาวอธิพร มากพูน 21 พ.ย. 2558 ถึง 22 พ.ย. 2558 62,331 48,890 78.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาะรบบรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"" - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 26 พ.ย. 2558 ถึง 26 พ.ย. 2558 3,940 3,940 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปรับปรุงเแผนยุทธศาสตร์ - น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร 3 ธ.ค. 2558 ถึง 17 ก.พ. 2559 95,450 89,185 93.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษา” - นายพีรพัฒน์ สามัญ 6 ต.ค. 2558 ถึง 7 ต.ค. 2558 147,564 134,550 91.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2558 ถึง 31 ก.ค. 2559 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
หนังสือดีมีแบ่งปัน - นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
1 ส.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม