ปีงบประมาณ 2566


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นายธราพงษ์ การกระโทก
2 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ธ.ค. 2565 18,630 18,562 99.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 27 ม.ค. 2566 ถึง 27 ม.ค. 2566 118,330 59,145 49.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun ๒/๒๕๖๕ - นายสมภพ จันทร์เงิน
- นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
28 พ.ย. 2565 ถึง 13 มี.ค. 2566 1,260,000 1,259,987 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2565 - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นายธราพงษ์ การกระโทก
2 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ธ.ค. 2565 18,630 18,562 99.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา - นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์ 27 ม.ค. 2566 ถึง 27 ม.ค. 2566 118,330 59,145 49.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นางกรกช เงินดี
- นางสาวนัตยา ทองคง
- นางทัศวรรณ เอี่ยมวิไล
17 มี.ค. 2566 ถึง 17 มี.ค. 2566 10,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วันแห่งความสำเร็จ - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางกรกช เงินดี
9 มี.ค. 2566 ถึง 10 มี.ค. 2566 25,740 25,638 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 - นางบุญทิม ฐิติวร
- นายกุลชาติ แสงทอง
19 มี.ค. 2566 ถึง 19 มี.ค. 2566 22,000 18,140 82.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น