ปีงบประมาณ 2566


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - อ.สุริยาพร โตวรรณสูตร
- อ.สุปราณี สีลาเขต
14 ธ.ค. 2565 ถึง 14 ธ.ค. 2565 81,395 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ห้องเรียนสะอาดดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม - น.ส.จิรนุช ขาวเมืองน้อย 1 ธ.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 50,000 50,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นางบุญทิม ฐิติวร
21 พ.ย. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2566 31,040 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน